Allposters

Användningsvillkor

Välkommen till AllPosters! Våra tjänster och produkter tillhandahålls i enlighet med följande villkor. Genom att använda webbplatsen samtycker du till dessa villkor. Läs dem noga. Webbplatsen ägs och tillhör Art & Allposters International B.V.

Sekretess

Läs vår sekretesspolicy för att sätta dig in i våra sekretessregler.

Licens och webbplatsåtkomst

Vi beviljar dig en begränsad, återkallelig licens att för ditt personliga bruk gå till och använda webbplatsen i egenskap av vår kund. Du har emellertid inte rätt att:

  • reproducera, duplicera, kopiera, sälja eller på annat sätt exploatera webbplatsen eller någon produktbild, någon produktlista, någon produktbeskrivning, något pris, någon sidlayout, någon siddesign, något helhetsintryck (trade dress), något varumärke, någon logotyp eller något annat innehåll ("webbplatsinnehåll") i något som helst kommersiellt syfte, utöver vad som specifikt föreskrivs;
  • använda en robot, en spindel eller ett verktyg för datautvinning eller extraktion, eller någon process, för att övervaka, extrahera eller kopiera webbplatsinnehåll (förutom vid tillämpning eller användning av "Internetsökmotorer", träffräknare eller motsvarande tekniker);
  • använda meta-taggar, sökbegrepp, nyckelord eller liknande som innehåller webbplatsens namn eller varumärken som används på webbplatsen;
  • medverka i aktiviteter som inverkar störande på webbplatsen eller på andra användares möjligheter att använda webbplatsen;
  • ändra, skapa härledda produkter, uttolka, dekompilera eller montera isär teknologi som används för att tillhandahålla webbplatsen eller de tjänster som erbjuds på webbplatsen; eller
  • biträda eller uppmuntra en tredje part att medverka i någon aktivitet som dessa användningsvillkor förbjuder.

Varje användning av webbplatsen eller webbplatsinnehåll som inte uttryckligen godkänns här är förbjuden och medför att den beviljade licensen omedelbart upphör att gälla.

Elektronisk kommunikation

Du lämnar ditt samtycke till att ta emot kommunikation från oss via e-post. Du samtycker till alla avtal och meddelanden, samt all information och övrig kommunikation vi förser dig med per e-post tillgodoser alla juridiska krav med avseende på att sådan kommunikation ska vara i skriftlig form.

Ditt konto

Om du använder webbplatsen är du ansvarig för att vidmakthålla ditt kontos konfidentialitet och för att begränsa åtkomsten till din dator. Du samtycker även till att ta på dig ansvaret för alla aktiviteter med samband med ditt konto eller ditt lösenord. Vi förbehåller oss rätten att förvägra service, avsluta konton, ta bort eller redigera innehållet, eller annullera beställningar efter eget gottfinnande.

Copyright

Allt webbplatsinnehåll utgör vår egendom, eller egendom som tillhör våra innehållsleverantörer, och skyddas av internationell copyrightlagstiftning. Köp av en produkt förser inte köparen med något copyrightintresse eller annan immateriellrättighet i produkten. Allt webbplatsinnehåll som inte utgör vår egendom används med tillstånd. Dispositionen och sammanställningen av allt webbplatsinnehåll utgör vår egendom med ensamrätt och skyddas av internationell copyrightlagstiftning. All programvara som används på webbplatsen utgör vår egendom, eller egendom som tillhör våra programvaruleverantörer, och skyddas av internationell copyrightlagstiftning.

Varumärken

Viss/vissa grafik, logotyper, sidhuvuden, knappikoner, skript och tjänstebenämningar utgör varumärken, servicemärken eller helhetsintryck (trade dress) som tillhör vårt företag eller våra närstående företag. Våra varumärken och helhetsintryck (trade dress) får inte användas i några kommersiella eller andra syften utan vårt föregående skriftliga medgivande. Alla andra varumärken och servicemärken som inte ägs av Art.com eller våra närstående företag, som förekommer på webbplatsen, utgör respektive ägares egendom och antingen får eller får inte användas utan ägarens föregående skriftliga medgivande.

Copyright och varumärken; reklamationer

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att ditt arbete har kopierats eller använts på webbplatsen på ett sätt som utgör ett copyright- eller varumärkesintrång ber vi dig meddela oss detta på det sätt som framgår av stycket nedan. Utöver i ett begränsat antal fall, som omfattas av godkända avtal, reproducerar eller tillverkar vi inte de produkter som erbjuds på vår webbplats, utan i stället köper eller licenserar vi produkter från tredjepartsleverantörer som kan styrka för oss att de har tillräckliga rättigheter för att ge oss tillstånd att visa upp och sälja produkterna på webbplatsen. Vid emottagandet av ett yrkande i god tro avseende överträdelse, eller då vi medvetandegörs om en faktisk eller hävdad överträdelse, kommer vi att avlägsna sådan(a) faktiskt eller hävdat överträdande produkt(er) från webbplatsen och/eller upphöra med försäljningen av produkten/produkterna i avvaktan på vår undersökning.

Meddelande om och rutin för yrkande med avseende på copyright/varumärkesintrång

Om du anser att ditt verk har kopierats, distribuerats eller använts på webbplatsen på ett sätt som utgör en kränkning av upphovsrätt eller varumärken fyller du i meddelande om hävdat intrång-formulär, undertecknar och skickar den till:

Allposters
Attention: Legal Department
2100 Powell St, 13th Floor
Emeryville, CA 94608-1803, USA
Fax: (510) 291-9634

Användning av meddelandetjänster

Du samtycker till att inte använda webbplatsen för att skicka, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra på något som helst sätt innehåll (i) som är olagligt, skadligt, obscent, hatfullt, hotande, smädligt, ärerörig, besvärande, ärekränkande, kränkande av annans privatliv, eller som är stötande på annat sätt, (ii) som gör intrång i någon parts immateriella rättigheter, eller (iii) som innehåller ett kedjebrev eller utgör någon form av massutskick. Du får inte använda en falsk e-postadress eller på annat sätt tillhandahålla information som kan vara vilseledande med avseende på sådant innehålls ursprung. Vi går inte regelbundet igenom innehåll som du skickar till webbplatsen men vi förbehåller oss rätten att redigera eller avlägsna innehåll som vi av någon anledning bedömer vara betänkligt. Du bedyrar och garanterar att du innehar alla de nödvändiga rättigheterna för att få använda det innehåll du skickar till webbplatsen och att användningen av sådant innehåll inte bryter mot allmänt godtagna regler för vad som är tillbörligt. Du samtycker till att försvara, gottgöra oss för och hålla oss skadeslösa med avseende på varje eventuellt anspråk till följd av eller med samband med innehåll du skickar till webbplatsen. Genom att skicka innehållet till webbplatsen ger du oss automatiskt, eller garanterar att ägaren till sådant innehåll uttryckligen har beviljat oss, en royaltyfri, evig, oåterkallelig rätt och licens att använda innehållet på något som helst sätt som vi betraktar såsom adekvat, utifrån vår egen exklusiva bedömning.

Användning av vissa andra tjänster

Vi erbjuder våra webbplatsanvändare vissa tjänster som innefattar användningen av bilder av våra produkter. Dessa innefattar, men begränsas inte till, våra tjänster "Tell-A-Friend," "Blog This" och "Send an e-Card". De produktbilder som tillhandahålls via dessa tjänster skyddas av internationell copyrightlagstiftning och får inte användas för något annat syfte. De som använder dessa tjänster får inte: (a) ändra, anpassa eller manipulera någon produktbild; (b) använda en produktbild i någon annan form än den i vilken den tillhandahålls av oss; (c) reproducera en produktbild på annat sätt än det avsedda med samband med användningen av tjänsten; (d) avlägsna någon kod eller identifierande information från en produktbild; eller (e) inaktivera den länk som sammanhänger med en produktbild eller ordna så att bilden i sista hand länkar till en annan destination är vår webbplats.

Recensioner, kommentarer och frågor

Besökare kan sända recensioner, kommentarer och andra meddelanden, eller skicka in förslag, idéer eller frågor till suggestions@allposters.com.  Genom att göra det bekräftar du vår rätt att fritt använda, yppa, reproducera, ändra, licensiera, överföra och utnyttja sagda förslag eller idéer på det sätt vi själva väljer.

Ansvarsbegränsning

Vi tar inte något ansvar för att webbplatsen, dess servrar eller e-post som skickas från webbplatsen är fri(a) från virus eller andra skadliga komponenter. Vi ansvarar inte för några skador av vad slag det vara må som uppkommer till följd av användning av webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, direkta skador, indirekta skador, tillfälliga skador, straffåtgärdsskador eller följdskador. Vissa lagar tillåter inte den typ av begränsningar som stipuleras i denna paragraf. Där sådana lagar gäller är eventuellt en del av, eller samtliga, ovanstående begränsningar inte tillämpliga för dig och du kan därutöver ha ytterligare rättigheter.

Tillämplig lag

Genom att besöka webbplatsen samtycker du till att det är lagarna i Nederländerna, utan hänsyn tagen till principerna för lagkonflikter, som reglerar dessa användningsvillkor och eventuella tvister av vad slag det vara må som uppkommer mellan dig och oss med samband med användningen av denna webbplats. Eventuella tvister som på något som helst sätt har samband med ditt besök på eller din användning av webbplatsen är till fullo föremål för jurisdiktionen hos domstolarna i Amsterdam, Nederländerna, och du samtycker till dessa domstolars exklusiva jurisdiktion och behörighet.

Gällande språk

Denna svenskspråkiga version av våra användningsvillkor har tagits fram för att underlätta för dig. Den engelskspråkiga versionen är tillämplig vid varje tvist som kan komma att uppkomma mellan dig och oss med samband med användningen av denna webbplats. I händelse av motstridigheter eller oklarheter mellan denna svenskspråkiga version och den engelskspråkiga versionen gäller den engelskspråkiga versionen.

Förbehåll för ändringar utan föregående meddelande; otillämpbarhet

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår webbplats, vår policy och dessa användningsvillkor när som helst och helt efter eget gottfinnande, och du ska därför titta på vår policy och våra villkor varje gång du besöker webbplatsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen efter det att vi gjort sådana ändringar godkänner du dessa ändringar. Om några av dessa villkor bedöms vara ogiltiga, sakna laga kraft, eller av vad skäl det vara må vara ej verkställbara ska ifrågavarande villkor betraktas såsom otillämpbart. Detta ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för de övriga villkoren.

Uppdaterad: _________ 2009